فارسی چهارم دبستان شیر و موش هفت مروارید سرخ مَثل

حجم فایل : 9.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 43
بنام خدا فارسی چهارم دبستان(شیر و موش / هفت مروارید سرخ / مَثل)
آشنایی با فرهنگ گذشت و بخشش و ثمرات آن پیام درس خفته یعنی :
1) بیداری 2) خوابیدن 3) خواب 4)بیدار سوالات چهار گزینه ای درس « حول و حوش » با کدام گزینه هم معنی نیست ؟
1) حیوانات وحشی 2) اطراف 3)گرداگرد 4) دور و بر
کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) دگر 2)زین 3)کای 4)چون کدام گزینه صحیح نیست ؟
1) رهایی ≠ اسارت
2)گریه ≠ خندان
3) خفته ≠ بیدار
4) خواب ≠ بیداری کدام واژه جمع نیست ؟
1) احوال 2) دندان 3) بیچارگان 4)وحوش
از نظر اتصال دو کلمه به هم ، کدام گزینه نادرست است ؟
1)امیدِ مغفرت 2) پنجه ی صیّاد 3)بیشه ی زیبا 4)کلّه ی موش شعر « شیر و موش » از کدام شاعر است ؟
1) سعدی 2) پروین اعتصامی 3)فردوسی 4)ایرج میرزا مفهوم بیت « شیر چون موش را رهایی داد / خود رها شد ز پنجه ی صیّاد » به کدام گزینه نزدیک تر است ؟
1) هر که بامش بیش برفش بیش تر
2)از هر دست بدهی از همان دست هم می گیری .
3) دست بالای دست بسیار است .
4) ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است . املای کدام واژه با توجه به معنای آن نادرست است ؟
1) وهوش : حیوانات اهلی نشده
2) مغفرت : آمرزش
3) یک غازی : بی ارزش
4) هراس : ترس در کدام گزینه واژه ها هم خانواده نیستند ؟
1) وحوش - وحشی
2) رحم –مرحمت
3) خلاص – خالص
4) عوض - تعویض پایان...